Privacy

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een
dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat
aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde
onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn
en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener
bijvoorbeeld bij de huisarts.
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
• zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
• er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij
een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete
toestemming.
• voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
• of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële
administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst
informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst
wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy omtrent de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd
worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Op de nota staan:
• uw naam, adres en woonplaats
• uw geboortedatum
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling. Consult Acupunctuur 24104.
• de kosten van het consult

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heeft u het recht om de door mij verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken. Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Vragen

Als u naar aanleiding van dit Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met me op!